Технологията Ригенера

RIGENERA® се прилага в еднократна процедура, като пациентът е донор и реципиент на калибрирани микроприсадки. След процеса на дезагрегация, клетъчната популация съдържа предимно мезенхимни стволови и прогениторни клетки с жизненост от над 90%. Методът включва извличане на малки тъканни проби с висока клинична ефективност поради:

Липса на кръстосана контаминация на биологичните проби;

Регенериране на клетките и намаляване на възпалението

Тази процедура води до обогатяване с мезенхимни стволови и прогениторни клетки на мястото на приложение, което трябва да се лекува.

Автоложна процедура

Хомоложна тъкан

Еднократно приложение

RIGENERA® е технология на HBW

RIGENERA® е иновативна технология, предназначена за приготвяне на микро-присадки за регенериране на увредени тъкани.

Терапевтичната система се състои от два компонента:

  1. Хирургическите изделия, т.нар. „конуси“, Ригенераконс (Rigeneracons®) и Адипеконс (Adipecons®) са стерилни медицински изделия за еднoкратна употреба.
  2. Ротационните устройства N4S4 и Sicurdrill® са медицински изделия за многократна употреба, в които се ротират конусите.

Медицинското изделие Rigeneracons® има CE, FDA и FMA (Япония) сертификати.

Микроприсадките се получават като биологичните проби се поставят в Rigeneracons и се дезагрегират по автоматизиран изцяло механичен път през система от микро-остриета и ротация.

Rigeneracons ® стерилно медицинско изделие за еднократна употреба

Протоколът RIGENERA® се основава на микроприсадките, приготвени от автоложни тъкани без химически агенти и ензими, като се използва медицинското изделие за еднократно приложение, наречено Rigeneracons.

Всяко медицинско изделие се състои метална решетка с приблизително 100 хексагонални отвора, като около всеки отвор има по 6 микро остриета, който ефикасно дезагрегират биологичните проби от меки и твърди тъкани.

Разликата между Ригенераконс (Rigeneracons®) и Адипеконс (Adipecons®) е в обема:

обемът на Ригенераконс е 1,5 мл и 3 мл

обемът на Адипеконс е 16 мл

Микро-присадки получени с RIGENERA®

Микро-присадките получени по технологията Rigenera ® са с размери под 80 микрона и съдържат:

прогениторни клетки с жизнеспособност над 90%

екстрацелуларен матрикс

фактори на растежа

Проба с размер 1 мм2 е достатъчeн за регенериране на рана с размер 2 см2.

Как работи RIGENERA®?

Научни и клинични доказателства, HBW s.r.l

Доказателства за жизнеността на погениторни клетки, получени в микро-присадката:

дермис

сърдечен мускул

кост

хрущялна тъкан

Какво е доказано?

Освобождават се фактори на растежa

Намалява експресията на възпалението

Увеличава се експресията на фактори за неоангиогенезата

Увеличават се протеините, необходими за тъканна регенерация

Увеличава се броят и гъстотата на кръвоносните съдове